Stypendia

FORMY POMOCY MATERIALNEJ W WWSSE W ŚRODZIE WLKP.:

– STYPENDIUM SOCJALNE;

– STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

– STYPENDIUM REKTORA;

-ZAPOMOGA.


STYPENDIUM REKTORA 

LISTY RANKINGOWE NA STYPENDIUM REKTORA 

UKAŻĄ SIĘ DO 20.10.2020 R. NA STRONIE. 

PO UKAZANIU SIĘ LIST RANKINGOWYCH I  ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO OTRZYMANIA STYPEDNIUM REKTORA -WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31.10.2020R. 


UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2020 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2021 r.


STYPENDIUM SOCJALNE

Student ubiegający się o  przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego trudną sytuację materialną.


Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickiego 2020/2021  wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r 3244 zł.


WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej ( tj. 528 zł ), jeśli nie dołączy do wniosku o  przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o  sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.


Pliki do pobrania: