Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza  i terapia pedagogiczna

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

 

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

 

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych w takich jak np.: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty. Osoby te są przygotowane do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

 

Ponadto absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli §3 i §4 posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty.

 

Dodatkowe połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §7, ust. 1, pkt : “Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla samego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej….”).

 

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Wprowadzenie terapii pedagogicznej jako specjalności dodatkowej pozwoli absolwentom pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej znacznie lepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby podopiecznych, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych a także umożliwi im profesjonalne prowadzenie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Uzyskanie kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej znacznie poszerzy możliwości profesjonalnego oddziaływania na wychowanków zarówno w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, jak i wychowawcy świetlicy, bursy, internatu, czyli w obszarach, do których przygotowuje specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Łączna liczba godzin – 1130 – studia niestacjonarne
I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 5 Wybrane zagadnienia z filozofii
2. E 5 Wprowadzenie do socjologii
3. Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4. E 5 Historia wychowania
5. E 5 Wprowadzenie do pedagogiki
6. E 5 Wprowadzenie do psychologii
7. Zoc 2 Technologie informacyjne
8. Zoc 1 Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 6 Pedagogika ogólna
2. E 5 Socjologia wychowania
3. E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4. E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5. E 6 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6. Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7. E 1 Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 5 Pedagogika pracy
2. E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3. E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4. E 2 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5. E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
6. Zoc 2 Edukacja zdrowotna
7. E 3 Patologie społeczne
8. Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9. Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10. Zoc 1 Język angielski (2)
11. Zoc 1 Media w edukacji

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Antropologia kulturowa
2. Zoc 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej
3. E 5 Współczesne kierunki pedagogiczne
4. E 1 Emisja głosu
5. E 4 Kształtowanie kompetencji językowych
6. E 5 Podstawy pracy socjalnej
7. Zoc 5 Socjologia mikrośrodowisk społecznych
8. E 3 Andragogika
9. E 2 Język angielski (2)

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
2. E 3 Psychologia kliniczna
3. E 3 Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej i organizacja procesu terapeutycznego
4. E 3 Dziedziny pracy socjalnej
5. Zoc 3 Logopedia
6. Zoc 2 System instytucji profilaktyczno – resocjalizujących i opiekuńczo – wychowawczych
7. E 3 Wybrane problemy prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich i ochrona własności intelektualnej
8. Zoc 2 Kształtowanie kompetencji matematycznych
9. Zoc 2 Warsztaty metodyczne: – metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci
10. Zoc 3 Warsztaty metodyczne: – metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce
11. Zal 3 Seminarium specjalistyczne

III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 5 Podstawy prawne opieki i wychowania
2. E 6 Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
3. Zoc 2 Psychoterapia i socjoterapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej
4. Zoc 3 Warsztaty metodyczne:
5. Zoc 3 Warsztaty metodyczne:
6. Zal 3 Seminarium dyplomowe
7. Zoc 2 Etyka zawodowa