Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo  – wychowawcza.

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką i doradztwem. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych w takich jak np.: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty.

Ponadto absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli §3 i §4 posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty.

Program studiów

KIERUNEK: Pedagogika
SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Łączna liczba godzin- 1810 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 1130 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.Zoc5Wybrane zagadnienia z filozofii
2.E5Wprowadzenie do socjologii
3.Zoc2Przedmiot do wyboru (BHP)
4.E5Historia wychowania
5.E5Wprowadzenie do pedagogiki
6.E5Wprowadzenie do psychologii
7.Zoc2Technologie informacyjne
8.Zoc1Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

I ROK, 2 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.E6Pedagogika ogólna
2.E5Socjologia wychowania
3.E5Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4.E6Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5.E6Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6.Zoc2Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7.E1Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.Zoc5Pedagogika pracy
2.E5Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3.E2Przedmiot do wyboru (Logika)
4.E2Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5.E4Podstawy dydaktyki ogólnej
6.Zoc2Edukacja zdrowotna
7.E3Patologie społeczne
8.Zoc2Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9.Zoc3Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10.Zoc1Język angielski (2)
11.Zoc1Media w edukacji

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.Zoc3Antropologia kulturowa
2.Zoc1Podstawy komunikacji interpersonalnej
3.E5Współczesne kierunki pedagogiczne
4.E1Emisja głosu
5.E4Kształtowanie kompetencji językowych
6.E5Podstawy pracy socjalnej
7.Zoc5Socjologia mikrośrodowisk społecznych
8.E3Andragogika
9.E2Język angielski (2)

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich 

III ROK, 5 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.Zoc3Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
2.E3Psychologia kliniczna
3.E3Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej i organizacja procesu terapeutycznego
4.E3Dziedziny pracy socjalnej
5.Zoc3Logopedia
6.Zoc2System instytucji profilaktyczno – resocjalizujących i opiekuńczo – wychowawczych
7.E3Wybrane problemy prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich i ochrona własności intelektualnej
8.Zoc2Kształtowanie kompetencji matematycznych
9.Zoc2Warsztaty metodyczne: – metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci
10.Zoc3Warsztaty metodyczne: – metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce
11.Zal3Seminarium specjalistyczne

III ROK, 6 SEMESTR

Lp.Forma zalicz.ECTSNazwa przedmiotu
1.E5Podstawy prawne opieki i wychowania
2.E6Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
3.Zoc2Psychoterapia i socjoterapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej
4.Zoc3Warsztaty metodyczne:
5.Zoc3Warsztaty metodyczne:
6.Zal3Seminarium dyplomowe
7.Zoc2Etyka zawodowa

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.