Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Realizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wymaga to zintegrowanej strategii edukowania studentów na specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz wyposażenia ich w nowe umiejętności niezbędne do pracy współczesnego nauczyciela.

Studia na tej specjalności przygotowują teoretycznie jak i metodycznie nauczyciela do odmiennego postrzegania istoty, roli, funkcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz roli współczesnego nauczyciela. Zadaniem studiów na tej specjalności jest promowanie rozumienia edukacji elementarnej , której podstawowym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków rozwoju każdemu dziecku, adekwatnie do jego indywidualnych, zróżnicowanych kompetencji.

W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego środowiska życia dziecka , do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w czasie studiów wyposażony zostaje w szczególności wiedzę z zakresów:

  1. psychopedagogicznych podstaw edukacji zintegrowanej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej praktyce edukacyjnej.
  2. umiejętności tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi i dziećmi klas I – III oraz ich realizowania i ewaluowania.
  3. właściwego monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnego dziecka oraz grup społecznych, a tym samym umiejętność podejmowania trafnych decyzji i reagowania na nie w zróżnicowanych sytuacjach edukacyjnych.
  4. umiejętności organizowania zintegrowanej edukacji wykorzystując naturalny kontekst kulturowo – społeczno – przyrodniczy oraz wykorzystując metody i środki adekwatne do indywidualnych kompetencji dziecka i wielorakich uwarunkowań ( np. edukacyjnych, środowiskowych, finansowych, itp.) oraz wyzwalając różnorodną aktywność dziecka.
  5. umiejętności wchodzenia w podmiotowe relacje z dziećmi, ich rodzicami, innymi nauczycielami, osobami i instytucjami z najbliższego środowiska przedszkola i szkoły.
  6. ustawicznego kształcenia oraz  potrzebę stałego wzbogacania siebie i swojego warsztatu pracy nauczyciela.
    Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno – psychologicznych itp.
Program studiów:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Łączna liczba godzin – 1835 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 918 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

1Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
6 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
7 E 3 Patologie społeczne
8 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10 Zoc 1 Język angielski (2)
11 Zoc 3 Antropologia kulturowa

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Emisja głosu
2 Zoc 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
3 Zoc 4 Kształtowanie kompetencji językowych
4 Zoc 6 Kształtowanie kompetencji matematycznych
5 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
6 Zoc 3 Edukacja muzyczna
7 Zoc 2 Podstawy matematyki w nauczaniu
8 E 2 Język angielski (2)
9 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line