Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki – NOWOŚĆ

Opis specjalności oraz profil absolwenta

Studia adresowane są do osób zainteresowanych edukacją małych dzieci. Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji przydatnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Wiedza i kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego na poziomie edukacji elementarnej.

Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

w zakresie wiedzy:

 1. zna współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej;
 2. posiada wiedzę z zakresu kształcenia językowego, matematycznego i środowiskowego;
 3. posiada wiedzę z zakresu metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia;
 4. posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 5. posiada wiedzę na temat planowania oraz prowadzenia zajęć z języka niemieckiego.

w zakresie umiejętności:

 1. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej do planowania i organizowania działań edukacyjnych;
 2. potrafi prowadzić zajęcia z edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej, artystycznej oraz języka niemieckiego;
 3. potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania dzieci, w tym zwłaszcza wspierając ich kreatywność, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności;
 4. potrafi identyfikować potrzeby dzieci i właściwie na nie odpowiadać;
 5. potrafi aranżować przestrzeń edukacyjną w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci;
 6. posiada umiejętność pracy z grupą, w tym na zajęciach z języka niemieckiego;
 7. posiada umiejętności diagnozowania pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 8. potrafi indywidualizować działania edukacyjne i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów;
 9. potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

w zakresie kompetencji społecznych:

 1. posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z dziećmi, rodzicami, współpracownikami;
 2. rozumie konieczność dostosowywania poziomu komunikatu do odbiorcy;
 3. ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
 5. rozumie potrzebę ciągłego udoskonalania własnego warsztatu pedagogicznego.
Program studiów

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski

Łączna liczba godzin – 2155 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 1081 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język angielski

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język angielski
8 Zoc 1 Podstawy glottodydaktyki

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
6 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
7 E 3 Patologie społeczne
8 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10 Zoc 1 Język angielski
11 Zoc 3 Antropologia kulturowa
12 Zoc 1 Gramatyka języka angielskiego
13 Zoc 1 Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu j. angielskiego

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Emisja głosu
2 Zoc 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
3 Zoc 4 Kształtowanie kompetencji językowych
4 Zoc 6 Kształtowanie kompetencji matematycznych
5 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
6 Zoc 3 Edukacja muzyczna
7 Zoc 2 Podstawy matematyki w nauczaniu
8 E 2 Język angielski
9 Zoc 2 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. angielskiego
10 E 2 Gramatyka języka angielskiego

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 7 Kształtowanie kompetencji językowych
2 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnych
3 E 6 Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych
4 Zoc 2 Edukacja muzyczna
5 E 5 Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
6 Zoc 2 Logopedia
7 Zal 4 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. angielskiego
8 Zoc 1 Gramatyka języka angielskiego
9 E 2 Dydaktyka języka angielskiego
10 Zoc 1 Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu j. angielskiego


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
2 Zoc 3 Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: trening umiejętności interpersonalnych
3 Zoc 3 Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: warsztaty zabawy ( w tym część zajęć w j. angielskim)
4 E 4 Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii
5 Zoc 3 Edukacja muzyczna w języku angielskim
6 Zoc 4 Edukacja plastyczna i techniczna ( w tym część zajęć w j. angielskim)
7 Zoc 2 Etyka zawodowa
8 Zal 6 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. angielskiego
9 Zoc 1 Wiedza o krajach anglojęzycznych
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line