Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno – kulturową

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno – kulturową

Poniżej prezentujemy wybrane umiejętności uzyskane przez absolwentów specjalności Doradztwo zawodowe z animacją społeczno – kulturową:

– umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacje zawodową,

– umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy,

– znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,

– tzw. miękkie umiejętności – sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi,

– indywidualne umiejętności doradcze,

– umiejętności ułatwiające pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;

– umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

– umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

– skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:  agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w Ośrodkach Kultury , w Urzędach Administracji Państwowej.

Co nas wyróżnia?

Wszyscy studenci studiów I-go stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu otrzymują raz w semestrze voucher na bezpłatne szkolenie z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju personalnego. Kursy zakończone są wydaniem certyfikatów kompetencyjnych. Zwiększa to szanse naszych studentów na rynku pracy i daje im lepszy start w życie zawodowe.

PROGRAM STUDIÓW:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno – kulturalną.
Łączna liczba godzin – 916 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru -kontynuacja języka ze szkoły średniej

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
6 E 3 Patologie społeczne
7 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
8 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
9 Zoc 1 Język angielski (2)
10 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
2 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
3 Zoc 5 Socjologia mikrośrodowisk społecznych
4 E 3 Społeczno – kulturalne i psychologiczne uwarunkowania wyborów edukacyjnych
5 E 3 Podstawy doradztwa zawodowego i edukacyjnego z metodyką
6 E 2 Metodyka wiedzy o kulturze
7 E 3 Andragogika
8 E 2 Język angielski (2)

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane problemy pedagogiki specjalanej
2 E 4 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
3 E 3 Diagnostyka psychopedagogiczna
4 E 4 Struktura i organizacja pomocy społecznej
5 Zoc 2 Diagnozowanie potrzeb społeczno – kulturowych
6 Zoc 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
7 Zoc 3 Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości.
8 Zoc 3 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
9 Zoc 3 Warsztaty kompetencji doradczych
10 Zoc 2 Pedagogika czasu wolnego
11 Zal 4 Seminarium specjalistyczne


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Problemy współczesnej kultury i edukacji – konteksty socjologiczne
2 E 5 Metodologia badań rynku pracy
3 E 3 Zawodoznawstwo
4 Zoc 2 Wprowadzenie do public relations
5 Zoc 2 Psychologiczno – pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi
6 Zoc 3 Promocja kultury regionalnej i lokalnej
7 Zoc 2 Etyka zawodowa
8 Zal 6 Seminarium dyplomowe
9 Zoc 2 Systemy poradnictwa zawodowego