Filologia – studia I-go stopnia

Filologia

Studia filologiczne to coś więcej więcej niż zwykła nauka języków obcych. Oprócz praktycznej znajomości danego języka umożliwiają nam poznanie i poczucie kultury, cywilizacji, historii, literatury i problemów współczesności kraju, w którym dany język jest używany na co dzień. Dają także nieograniczone narzędzia niezbędne do ciągłego samokształcenia oraz podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. Pozwalają na rozwijanie osobowości i zainteresowań a tym samym ułatwiają adaptację do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Język warunkuje nasz sposób postrzegania świata.

Absolwenci są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach i szeroko rozumianym sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Mogą również założyć własne firmy tłumaczeniowe.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Filologia następujące specjalizacje:

  • Filologia angielska
  • Filologia niemiecka

Studia na kierunku filologia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka.

Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

Absolwent studiów będzie posiadał ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżona do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C 1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nienauczycielską jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.


Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się dojrzałą angielszczyzną. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka angielskiego.

Specjalizacja nauczycielska

Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Specjalizacja nauczycielska przygotowuje studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmuje metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Student będzie realizował program studiów z dodatkowym modułem przedmiotów pedagogicznych.

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia angielska

Łączna liczba godzin –  2180 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 1269 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 BHP
2 Zoc 2 Technologie informacyjne
3 Zoc 3 Antropologia kulturowa
4 Zoc 2 PNJA – fonetyka
5 Zoc 2 PNJA – słuchanie
6 Zoc 2 PNJA – czytanie
7 Zoc 2 PNJA – konwersacje
8 Zoc 2 PNJA – pisanie
9 Zoc 2 PNJA – gramatyka praktyczna
10 Zoc 5 Wykład specjalnościowy 1
11 E 3 Gramatyka języka angielskiego          ( fonologia i morfologia)
12 Zoc 3 Język obcy*

*Język obcy do wyboru ( niemiecki, rosyjski)

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Pedagogika ogólna
2 E 2 PNJA – fonetyka
3 E 2 PNJA – słuchanie
4 Zoc 2 PNJA – czytanie
5 Zoc 2 PNJA – konwersacje
6 Zoc 2 PNJA – czytanie
7 Zoc 5 PNJA – gramatyka praktyczna
8 E 2 Wykład specjalnościowy 2
9 Zoc 3 Gramatyka języka angielskiego (składnia)
10 Zoc 2 Wstęp do językoznawstwa
11 E 4 Język obcy*

* Język obcy do wyboru ( niemiecki, rosyjski)

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
2 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
3 Zoc 2 PNJA – czytanie
4 Zoc 2 PNJA – konwersacje
6 Zoc 2 PNJA – pisanie
7 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
8 E 2 Przedmiot specjalnościowy 3
9 Zoc 5 Przedmiot fakultatywny 1
10 E 3 Wstęp do literaturoznawstwa
11 Zoc 4 Praktyka

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Wprowadzenie do psychologii
2 E 2 PNJA – czytanie
3 Zoc 2 PNJA – konwersacje
4 Zoc 2 PNJA – pisanie
5 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
6 E 5 Przedmiot fakultatywny 2
7 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
8 Zoc 4 Praktyka

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
2 Zoc 4 PNJA – konwersacje
3 Zoc 4 PNJA – pisanie
4 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
5 E 4 Przedmiot specjalnościowy 4
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Przedmiot specjalnościowy 6
2 E 3 PNJA – konwersacje
3 E 3 PNJA – pisanie
4 E 4 PNJA – gramatyka praktyczna
5 Zoc 4 Organizacja i zarządzanie
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

1. Wiedza o krajach anglojęzycznych (historia)

2. Wiedza o Wielkiej Brytanii (kultura i historia)

3. Wiedza o Stanach Zjednoczonych (kultura i historia)

4. Gramatyka kontrastywna

5. Wiedza o akwizycji i nauce języka

6. Podstawy kształcenia językowego

7. Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych

8. Kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego

Przedmioty fakultatywne do wyboru:

1. Historia literatury angielskiego obszaru językowego

2. Historia literatury angielskiej

3. Historia literatury amerykańskiej

4. Religioznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego


Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia germańska

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się płynnie językiem niemieckim. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka niemieckiego.

Specjalizacja nauczycielska

Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Specjalizacja nauczycielska przygotowuje studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmuje metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Student będzie realizował program studiów z dodatkowym modułem przedmiotów pedagogicznych.

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia germańska

Łączna liczba godzin –  2180 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 1269 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 BHP
2 Zoc 2 Technologie informacyjne
3 Zoc 3 Antropologia kulturowa
4 Zoc 2 PNJG – fonetyka
5 Zoc 2 PNJG – słuchanie
6 Zoc 2 PNJG – czytanie
7 Zoc 2 PNJG – konwersacje
8 Zoc 2 PNJG – pisanie
9 Zoc 2 PNJG – gramatyka praktyczna
10 Zoc 5 Wykład specjalnościowy 1
11 E 3 Gramatyka języka niemieckiego         ( fonologia i morfologia)
12 Zoc 3 Język obcy*

*Język obcy do wyboru (angielski, rosyjski)

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Pedagogika ogólna
2 E 2 PNJG – fonetyka
3 E 2 PNJG – słuchanie
4 Zoc 2 PNJG – czytanie
5 Zoc 2 PNJG – konwersacje
6 Zoc 2 PNJG – czytanie
7 Zoc 5 PNJG – gramatyka praktyczna
8 E 2 Wykład specjalnościowy 2
9 Zoc 3 Gramatyka języka niemieckiego(składnia)
10 Zoc 2 Wstęp do językoznawstwa
11 E 4 Język obcy*

* Język obcy do wyboru ( angielski, rosyjski)

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
2 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
3 Zoc 2 PNJG – czytanie
4 Zoc 2 PNJG – konwersacje
6 Zoc 2 PNJG – pisanie
7 Zoc 4 PNJG – gramatyka praktyczna
8 E 2 Przedmiot specjalnościowy 3
9 Zoc 5 Przedmiot fakultatywny 1
10 E 3 Wstęp do literaturoznawstwa
11 Zoc 4 Praktyka

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Wprowadzenie do psychologii
2 E 2 PNJG – czytanie
3 Zoc 2 PNJG – konwersacje
4 Zoc 2 PNJG – pisanie
5 Zoc 4 PNJG – gramatyka praktyczna
6 E 5 Przedmiot fakultatywny 2
7 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
8 Zoc 4 Praktyka

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
2 Zoc 4 PNJG – konwersacje
3 Zoc 4 PNJG – pisanie
4 Zoc 4 PNJG – gramatyka praktyczna
5 E 4 Przedmiot specjalnościowy 4
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Przedmiot specjalnościowy 6
2 E 3 PNJG – konwersacje
3 E 3 PNJG – pisanie
4 E 4 PNJG – gramatyka praktyczna
5 Zoc 4 Organizacja i zarządzanie
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

1. Gramatyka kontrastywna

2. Wiedza o akwizycji i nauce języka

3. Podstawy kształcenia językowego

4. Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych

5. Kulturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego

Przedmioty fakultatywne do wyboru:

1. Historia literatury germańskiego obszaru językowego

2. Historia literatury germańskiej

3. Historia literatury germańskiej

4. Religioznawstwo krajów germańskiego obszaru językowego