Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Celem studiów licencjackich o specjalności: systemy logistyczne przedsiębiorstw jest zdobycie wszechstronnej i poszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii, ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności z logistyki, systemów logistycznych przedsiębiorstw, technologii informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, umożliwiających podejmowanie aktywności zawodowej oraz gospodarczej.

Absolwent będzie przygotowany do projektowania systemów logistycznych ich optymalizacji oraz wdrażania w środowisku gospodarczym w zakresie różnych form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów magisterskich.

Absolwent w/w studiów otrzymuje tytuł licencjata EKONOMII w zakresie specjalności: systemy logistyczne przedsiębiorstw, co pozwoli na podjęcie pracy na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w fi rmach, w których wykorzystywane są zintegrowane informatyczne systemy logistyczne oraz zaawansowane technologie wspomagające zarządzanie logistyczne łącznie z elementami sztucznej inteligencji w tym sieci neuronowych. Kształcenie w zakresie w/w specjalności będzie zgodnie ze standardami kwalifi kacyjnym wykorzystywanych w procesach certyfi kacji European Logistician. Ukończenie specjalności – systemy logistyczne przedsiębiorstw umożliwi uzyskanie kompetencji potwierdzonych European Junior Logistician, który jest nadawany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznania. Warunkiem ukończenia specjalności systemy logistyczne przedsiębiorstw jest przygotowanie i obrona pracy licencjackiej tematycznie związanej z tytułem specjalności.