Szkolenia dla nauczycieli

Minimum logopedyczne nauczyciela nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i pedagodzy, wszyscy zainteresowani tematyką nauczyciele i wychowawcy.
 • Liczba godzin: 8

Tematyka zajęć:

 • rozwój mowy dziecka
 • nauka mowy
 • kiedy kierować dzieci do logopedy
 • wady wymowy, a normy rozwojowe
 • zapoznanie z rozwojem artykulacyjnym i słowno-pojęciowym
 • stworzenie kart pracy do prowadzenia ćwiczeń słuchowych ,oddechowych, fonacyjnych oraz usprawniających narządy artykulacyjne dostosowane do wieku dziecka
 • zabawa jako forma nauki poprawnego mówienia
 • współpraca z rodzicami

Po zakończeniu warsztatu uczestnik:

 • zna etapy rozwoju mowy dziecka
 • wie kiedy kierować do odpowiednich specjalistów
 • potrafi prowadzić ćwiczenia słuchowe, oddechowe, fonacyjne oraz usprawniające narządy artykulacyjne.
Rozwijanie komunikacji alternatywnej u dzieci z utrudnioną komunikacją werbalną
 • Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i pedagodzy, wszyscy zainteresowani tematyką nauczyciele i wychowawcy.
 • Liczba godzin: 8

Treści szkolenia:

 • Podstawowe założenia z zakresu analizy zachowania
 • Etapy rozwoju mowy w oparciu o ujecie B. F. Skinner’a i O. I. Lovaa’sa
 • Behawioralne etapy kształtowania komunikacji
 • Sposoby wywoływania mowy
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Kryteria diagnostyczne sprawności komunikacyjnej dzieci z autyzmem i ze spektrum autyzmu
Metoda fonogestów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i pedagodzy, wszyscy zainteresowani tematyką nauczyciele i wychowawcy studenci pedagogiki,  logopedii, psychologii i wszyscy zainteresowani poznaniem tej metody komunikowania się niesłyszących i  ich kształcenia.
Liczba godzin: 30

Treści szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy metody fonogestów.
 • Fonogesty jako sposób rozszerzania i uzupełniania wychowania słuchowego dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem.
 • Fonogesty jako środek wspomagający wzrokową percepcję wypowiedzi słownych (odczytywanie z ust).
 • Fonogesty jako narzędzie formowania języka dźwiękowego.
 • Fonogesty jako środek wspomagający bezpośrednie komunikowanie się werbalne osób słyszących i niesłyszących.
Stymulacja uładu przedsionkowego i budowanie świadomości ciała

Świadomość ciała u dziecka buduje się już w okresie prenatalnym, następnie podczas porodu, i dalej poprzez przechodzenie kolejnych faz rozwojowych. Po porodzie, rodzice często instynktownie, przez dotyk, przytulanie, kołysanie i ruch dziecka w przestrzeni, stymulują niezbędne mechanizmy. Na tym etapie ruch jest inicjowany najpierw z poziomu odruchowego, a następnie świadomego.
Jeśli te etapy przebiegają prawidłowo, tworzą w mózgu i ciele dziecka bazę dla prawidłowego dalszego rozwoju ruchowego, emocjonalnego oraz intelektualnego.

Zakłócenia w tym planie rozwojowym zostawiają po sobie ślady. Są to m.in.

 • zaburzenia czucia głębokiego, czyli prioprocepcji,
 • deficyty przedsionkowe i neuro-sensomotoryczne,

czyli nieprawidłowości w procesie integracji odruchów i schematów ruchowych, co z kolei nie pozwala na wykształcenie się w ciele prawidłowych koordynacji wzrokowo słuchowo- ruchowych. Wszystko to wpływa na sposób w jaki dziecko lub osoba dorosła odczuwa swoje ciało i postrzega siebie w relacji z otoczeniem.  Te zakłócenia najczęściej występują łącznie, gdyż są elementami całego złożonego systemu, który buduje świadomość relacji przestrzennych i świadomość własnego ja. Prawidłowa świadomość ciała pozwala dziecku określić relacje przestrzenne, wydzielić swoją przestrzeń osobistą, zapewnia odczucie siebie w przestrzeni, a następnie na tej bazie, pozwala budować prawidłowe relacje społeczne.

Proponujemy warsztat, którego program, w części teoretycznej, tłumaczy w prosty sposób te procesy i zależności, a w części praktycznej, prezentuje podejścia różnych autorów i ich propozycje ćwiczeń stymulujących. Dobór technik jest wynikiem 15 lat poszukiwań ciekawych, prostych i skutecznych sposobów na pobudzenie procesów integracji w systemie ciało-mózg oraz praktyki w zakresie pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.

Dzień 1
Prowadzenie: Jolanta Kowal

Podstawy teoretyczne:

 • przybliżenie wiedzy na temat świadomości ciała, układu przedsionkowego, jego roli i wpływie na procesy uczenia się i zachowanie
 • objawy zakłóceń w funkcjonowaniu układu przedsionkowego
 • informacje o rozwoju schematów ruchowych i budowaniu koordynacji
 • automatyzacja schematów ruchowych i koordynacji, etapy rozwojowe
 • rytm a procesy uczenia się

W zależności od posiadanej przez uczestników wiedzy z tej dziedziny, część teoretyczna jest skracana lub rozszerzana.

Zajęcia praktyczne:

 • prezentacja i omówienie sposobów stymulacji ruchowych w/g koncepcji dr Winfried’a Scholtz’a, dr Haralda Blumberg’a, Beverly Hunter, dr S. Masgutowej
 • przegląd ćwiczeń jest ułożony w kolejności, która nawiązuje do etapów rozwojowych dziecka oraz poziomów i pięter integracji

Proponujemy uczestnikom wykonanie ćwiczeń w parach, aby lepiej zrozumieć i poczuć mechanizmy oraz zrozumieć trudności, jakie napotyka dziecko.

Dzień 2
Prowadzenie: Marek Guzik

Ruch taneczny tutaj proponowany, jest kontynuacją oraz poszerzeniem prezentowanych wcześniej sposobów stymulacji. Jest połączeniem wypracowanych wcześniej schematów, z nowymi elementami. Do podstawowych schematów ruchowych i koordynacji dokłada trening utrzymania rytmu, orientacji przestrzennej, adaptacji do szybkich zmian wzorców ruchowych, tempo, dźwięk/muzykę. Jest metodyczną kontynuacją zadań ruchowych i czuciowych prezentowanych w 1 dniu zajęć.

Pozwala poprzez obserwację  ruchu dziecka ocenić:

 • w jakim stopniu zostały opanowane schematy ruchowe
 • czy i jak przebiega proces ich nauki

A także: 

 • usprawnia, automatyzuje wypracowane mechanizmy integracji i koordynacji
 • urozmaica trening ruchowy
 • pozwala uniknąć monotonii zajęć
 • jest pozytywnym wzmocnieniem dla innych ćwiczeń
 • aktywizuje i integruje więcej zmysłów i sferę emocjonalną, przez co poszerza oddziaływanie na system mózg-ciało
 • jest ciekawą alternatywą dla ćwiczeń P. Dennisona w integracji tzw. trzech wymiarów ciała i odsłania deficyty tych integracji
 • rozwija i ćwiczy uwagę, równowagę i koordynację, które według Sally Goddard leżą u podstaw dojrzałości szkolnej

Warsztat zapewnia uczestnikom

 • zrozumienie procesów dojrzałości sensomotorycznej
 • umiejętność dostrzegania deficytów i doboru ćwiczeń oraz ich modyfikacji
 • możliwość prowadzenia urozmaiconych zajęć usprawniających
 • możliwość włączenia elementów tych ćwiczeń do innych form zajęciowych
 • nowe pomysły i inspiracje do dalszej pracy
Kurs terapia ręki

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i pedagodzy, wszyscy zainteresowani tematyką nauczyciele i wychowawcy.
Liczba godzin: 16

Tematyka zajęć:

 1. Omówienie pojęcia terapia ręki.
 2. Budowa kończyny górnej i obręczy barkowej
 3. Rozwój małej motoryki i związane z nią zaburzenia
 4. Cele, zasady i etapy terapii
 5. Techniki i metody stosowane w terapii ręki
 6. Zmysł dotyku
  1. Zaburzenia
  2. zasady i wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzeniami czucia
 7. Układ czucia głębokiego
 8. Rozwój sprawności rąk
 9. Etapy rozwoju grafomotoryki
 10. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
 11. Arkusz obserwacji dziecka
 12. Omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem
 13. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
 14. Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników.
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line